SAD Prešov SK, s.r.o.
Otváracie hodiny autobusovej stanice v Starej Ľubovni
 
pondelok až piatok
05:00 - 19:00
sobota
07:00 - 16:00
nedeľa
07:00 - 19:00
sviatok
07:00 - 16:00
  
Stanovištia podľa cieľových obcí 
 
USPORIADANIE NÁSTUPÍŠŤ – STARÁ ĽUBOVŇA, AS
 
 
    
                                            
 
                       
9       
Bajerovce                                       
Šambron                                            
 
1
Kolačkov
 
 
 
10
 
 
Chmeľnica
 
 
 
2
   
Mníšek n. Popradom
 
 
 
11
 
Jakubany
 
 
3
 
Košice
Lipany
Prešov
 
 
 
12
 
Litmanová
 
           
4
Lacková
Lipany
Pusté Pole
 
 
 
15
 
 
Kamienka
Lesnica
Veľká Lesná
 
5
Kežmarok
Podolínec
Poprad
Spišská Nová Ves
Toporec
 
 
 
16
Spišská Stará Ves
 
6
 
 
Bratislava
Poprad
Praha
Vyšné Ružbachy
 
 
 
17
 
 
Legnava
Malý Lipník
Sulín
Údol
 
 
 
 
 
7
Bardejov
 
 
 
 
8
 
Čirč
Obručné
Ruská Voľa n. Popradom
 
 
                                       
                   
 
     
Prevádzkovateľom autobusovej stanice je spoločnosť B.K. Prešov, spol. s r.o.,
so sídlom Košická 2, 080 01 Prešov.
 
Autobusovú stanicu v Starej Ľubovni tvorí hala a kryté nástupišťa. Hala
slúži cestujúcim na oddych pri čakaní na jednotlivé spoje. V rámci nej je
verejné WC . Cestujúci v rámci autobusovej stanice hradí použitie WC,
poplatok je 20 centov.
 
Do autobusovej stanice majú povolený vjazd všetci dopravcovia, ktorí podľa
dopravnej licencie a cestovného poriadku majú v nej zastávku a majú
s vlastníkom nástupišť uzatvorenú zmluvu. 
 

Prevádzkový poriadok autobusovej stanice Stará Ľubovňa

 

1.         Základné ustanovenia

1.1.      Účel smernice

     Prevádzkovateľ vydáva tento prevádzkový poriadok na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti prevádzky na autobusovej stanici. Prevádzkový poriadok záväzne upravuje najmä pravidlá pre vjazd,  pohyb, parkovanie, výjazd motorových vozidiel a pre pohyb osôb.

1.2.      Termíny a definície

Prevádzkovateľ:                     B.K. Prešov, spol. s r. o.,Košická 2, 080 01 Prešov,

Výpravná časť budovy:         priestor, v ktorom sa poskytujú cestujúcim služby,

Prevádzková časť budovy:  priestor, v ktorom sa zabezpečuje prevádzka dopravy,

Dopravné plochy:               plochy, na ktorých sa môžu pohybovať motorové vozidlá,

Nástupištia:                       plochy, na ktorých sa môžu pohybovať cestujúci a  sú určené pre nástup cestujúcich,

Výstupište:                        plocha, na ktorej sa môžu pohybovať cestujúci a  je určená k vystupovaniu cestujúcich.

1.3.      Skratky

 

AS   - autobusová stanica,

CP   - cestovný poriadok,

MV  - motorové vozidlo,

CL   - cestovný lístok.

2.         ZARIADENIE A POSLANIE AS

   AS a jej vybavenie slúži na zabezpečenie prepravy cestujúcich a im poskytovaných služieb. Na AS sa nachádzajú:

 • výpravná časť,
 • prevádzková časť,
 • dopravné plochy,
 • nástupištia,
 • výstupište,
 • odstavné plochy.

     Výpravnú časť budovy tvorí hala a priestory poskytujúce doplnkové služby. Nachádza sa tu  Pokladňa, sociálne zariadenie. Jednotlivé priestory haly sú označené príslušnými nápismi a symbolmi. V priestoroch je zakázané fajčiť.

     V prevádzkovej časti AS sa nachádzajú kancelárie, denná miestnosť vodičov a ďalšie priestory, ktoré nie sú prístupné cestujúcim. V priestoroch je zakázané fajčiť.

    Dopravné plochy sú miesta slúžiace k premávke MV, predovšetkým na prepravu cestujúcich a pohyb MV po ukončení prepravy. V prípade potreby ich užívajú aj MV zásobovania a údržby.

     Nástupištia sú miesta určené pre nástup cestujúcich do autobusov označené číslami stanovíšť       1–17, ku ktorým je príchod priamo z výpravnej časti. Všetky stanovištia  sú označené  príslušnými smermi.

     Výstupište je miesto určené na vystupovanie cestujúcich z MV, ktoré tu podľa platného cestovného poriadku zastavujú.

2.1.      Užívanie stanice

      AS je verejným priestorom okrem prevádzkovej časti. Všetky osoby, ktoré sa pohybujú v AS sú povinné dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku a rešpektovať príkazy dispečera AS. 

V prípade nerešpektovania príkazov dispečera AS pri porušovaní prevádzkového poriadku a ostatných všeobecne platných predpisov môže dispečer privolať Políciu, č. t. 158, 112.

     Upratovanie a údržbu nástupíšť a výstupišťa, ako aj celého areálu AS vykonávajú k tomu určené osoby. Vo verejnom priestore je zákaz fajčiť.

2.2.        Zariadenie a služby cestujúcim

     Výpravná časť budovy poskytuje cestujúcim priestory s doplnkovými službami a zároveň slúži ako čakáreň. Informácie sú podávané ústne v pokladni na predaj CL, dispečerom alebo telefonicky.  

2.3.      Opatrenia pri onemocneniach a úrazoch

     Prvú laickú pomoc pri onemocneniach a úrazoch poskytne cestujúcej verejnosti dispečer alebo iná oprávnená osoba. K tomuto účelu disponujú lekárničkou vybavenou základnými liekmi a obväzovým materiálom. Pri vážnych onemocneniach a  úrazoch privolá dispečer alebo iná oprávnená osoba Záchrannú lekársku službu č. t. 155, 112.

2.4.    Opatrenia pri požiaroch

     V priestoroch AS je každý cestujúci povinný počínať si tak, aby nespôsobil vznik požiaru. Ak požiar vznikne je jeho povinnosťou pomáhať pri jeho lokalizovaní a hasení.

Podrobnosti o požiarnej ochrane AS obsahuje požiarny štatút, uložený v sídle spoločnosti. Pri vzniku požiaru je potrebné sa riadiť Požiarno - poplachovými smernicami, ktoré sú vyvesené na ohlasovni požiarov (dispečing autobusovej stanice) .

V prípade požiaru je nutné privolať Hasičskú a záchrannú službu, t. č. 150, 112.

2.5.   Informácie pre cestujúcich

     Základné informácie pre cestujúcich poskytuje tabuľa nachádzajúca sa pri vstupe do budovy AS, na ktorej sú uvedené čísla stanovíšť s príslušným smerovaním pre medzinárodnú, diaľkovú a prímestskú dopravu    

Vo výpravnej budove sa nachádzajú 2  elektronické tabule, kde sú uvedené príchody a odchody spojov z autobusovej stanice a uvedené prípadné meškanie spoja.  Vo výpravnej budove sú zverejnené aj letáčikové cestovné poriadky všetkých prechádzajúcich autobusových liniek. 

Vo výpravnej časti sa nachádza Pokladňa, kde má cestujúca verejnosť možnosť si zakúpiť cestovné lístky alebo získať doplňujúce informácie.

Prevádzková doba AS :

pondelok až piatok   05:00 - 19:00

sobota                     07:00 - 16:00

nedeľa                     07:00 - 19:00

sviatok                     07:00 - 16:00

3.         Riadenie a zodpovednosť

      Za správnu a bezpečnú prevádzkovú činnosť, dodržiavanie pristavovania autobusov na určených stanovištiach, odchody a príchody z a na určené stanovištia, zodpovedá dopravný manažér prostredníctvom službukonajúceho dispečera. Zamestnanci a osoby nachádzajúce sa v areáli AS sú povinné rešpektovať pokyny a príkazy zodpovedných zamestnancov AS.

3.1.      Vjazd a výjazd vlastných a cudzích motorových vozidiel

Do areálu AS je vjazd povolený:

 • autobusom pravidelných liniek so schválenou zástavkou na AS,
 • autobusom nepravidelných liniek na základe dohody medzi prevádzkovateľom AS a cudzím dopravcom,
 • záchranným zdravotníckym vozidlám,
 • požiarnym vozidlám pri vykonávaní požiarneho zásahu,
 • motorovým vozidlám polície pri plnení služobných povinností,
 • motorovým vozidlám prevádzkovateľa,
 • motorovým vozidlám, ktoré majú pre vjazd udelené povolenie.

    Dopravcom, ktorí podľa dopravnej licencie majú na AS zastávku, je vstup povolený len odplatne na základe zmluvy s prevádzkovateľom. Pri omeškaní s platením faktúr za vstupy viac ako 30 dní je prevádzkovateľ oprávnený neumožniť dopravcovi vstup do areálu AS bez predchádzajúcej úhrady za vstup. Ďalší vstup mu bude umožnený až po úhrade celej dlžnej sumy, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

3.2.      Pravidlá prevádzky

    Pri jazde areálom AS sú vodiči všetkých motorových vozidiel povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • rešpektovať osadené dopravné značky,
 • maximálna povolená rýchlosť  je 25 km/h,
 • jazdiť vpravo v jednosmernom režime, pokiaľ tomu nebránia iné okolnosti,
 • pri výjazde z AS dať prednosť v jazde vozidlám na AS vchádzajúcim,
 • podriadiť sa pokynom zodpovedných zamestnancov AS,
 • pre pravidelné spoje autobusových liniek sú pre nástup cestujúcich určené jednotlivé stanovištia (podľa spracovaného prehľadu) s určením smeru a času odchodu konkrétneho spoja, ktoré sú záväzné pre všetkých vodičov zabezpečujúcich pravidelné linky. Zmeny v organizácii pristavovania na stanovištia vykonáva dopravný manažér na základe prevádzkových možností–vyťaženosti stanovíšť. Mimoriadne zmeny povoľuje z prevádzkových dôvodov službukonajúci dispečer, o čom bezodkladne informuje cestujúcu verejnosť. Pravidelným posilovým spojom je určené číslo stanovišťa pre daný smer, mimoriadne posilové spoje musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom časovom predstihu odsúhlasené so službukonajúcim dispečerom, ktorý im určuje stanovište a zabezpečí informovanosť cestujúcej verejnosti,
 • na stanovištia môžu vodiči pristavovať MV len v časovo obmedzenom rozsahu, potrebnom na nástup a vybavenie cestujúcich. Vodič je v rámci zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný uvoľniť stanovište v čase odchodu spoja podľa platného CP. Prípustná doba státia autobusu na stanovišti pred odchodom na spoj je nasledujúca:
  • prímestské autobusové linky               5 minút,
  • diaľkové autobusové linky                    7 minút,
  • medzinárodné autobusové linky          15 minút,
 • pre výstup cestujúcich zo všetkých spojov na AS končiacich alebo AS prechádzajúcich je určené výstupište. Rozmiestnenie stanovíšť, odstavných plôch a výstupišťa je zobrazené v situačnom pláne AS.

3.3.      Parkovanie motorových vozidiel

     V areáli AS je parkovanie povolené na určených plochách. Na odstavných plochách môžu parkovať len autobusy prevádzkovateľa a autobusy iných dopravcov zabezpečujúce pravidelné a nepravidelné linky na základe uzatvorených dohôd. Je zakázané parkovať na výstupišti alebo na jednotlivých stanovištiach.

     Po odstavení MV je vodič povinný vozidlo zabezpečiť proti odcudzeniu a vykradnutiu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas odstavenia vozidla porušením tejto povinnosti a nedodržaním platných smerníc prevádzkovateľa.

     Parkovanie súkromných motorových vozidiel v areáli AS je povolené iba so súhlasom výkonného riaditeľa.

3.4.     Pohyb cestujúcich

     Voľný pohyb chodcov po dopravnej ploche v celom areáli AS je prísne zakázaný. Vodiči sú povinní venovať zvýšenú pozornosť a brať ohľad na cestujúcich.

Cestujúci sú povinní rešpektovať pokyny dispečera v záujme dodržiavania bezpečnostných predpisov.

3.5.   Povinnosti vodičov autobusov

     Vodiči autobusov využívajúci priestory AS sú povinní:

 • po príchode nového spoja diaľkovej alebo medzinárodnej linky ohlásiť službukonajúcemu dispečerovi príchod. To isté platí pre vodičov zabezpečujúcich kyvadlové prepravy,
 • rešpektovať zákaz státia na výstupišti alebo jednotlivých stanovištiach,
 • pristaviť vozidlo k vykonaniu spoja diaľkovej alebo medzinárodnej linky na nástupište určené rozpisom, pristavenie ohlásiť dispečerovi a následne začať vybavovať cestujúcich,
 • po pristavení vozidla na stanovište vypnúť motor a predhrievacie zariadenie,
 • dodržať čas odchodu z AS v súlade s platným CP,
 • spolupracovať so službukonajúcim dispečerom pri zabezpečovaní plynulosti prevádzky AS, informovať ho o mimoriadnych udalostiach, ktoré by mohli narušiť chod dopravy, o meškaní alebo vynechaní spoja, poruche.

3.6.   Činnosti, ktoré sú v priestoroch AS zakázané

Vodičom:

 • vzájomné predbiehanie MV,
 • používanie zvukových signálov (okrem signálov počas cúvania),
 • zastavovanie  MV mimo určené výstupište,
 • umožniť nástup mimo určeného stanovišťa a výstup mimo určeného výstupišťa,
 • parkovať mimo miest na to určených, najmä na príjazdoch k nástupištiam,
 • upratovať a umývať vozidlá mimo priestorov na to určených.

Všetkým osobám

 • porušovať verejný poriadok, obťažovať hlukom, nevhodným správaním  a pod.,
 • konať proti oprávneným záujmom prevádzkovateľa stanice, najmä robiť nábor cestujúcich pre  linky iných dopravcov, ktoré nemajú podľa CP zastávku na AS,
 • fajčiť a piť alkoholické nápoje mimo miest k tomu určených a požívať iné návykové látky.

 

V Starej Ľubovni dňa 01.03.2020

                                                                                                          PhDr.Jozef Kičura

                                                                                                          Konateľ, v.r.

 

 

 CENNÍK služieb spojených s využívaním autobusovej stanice v Starej Ľubovni sa nachádza v buttone "Na stiahnutie".

 

 


 
 

Hlavná stránka |  Aktuality |  Cestovné poriadky |  Pokladňa |  Príležit. doprava |  Prepr. poriadok PAD |  Autobusová stanica |  PP - Príležit. dopr. |  Kontakty |  Na stiahnutie |  Ponuka zamestnania |  Pripomienkovanie CP | 
SYSTÉM EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., UMIESTNENÉ NA SERVEROCH [:exo:] hosting 1998 - 2012
POČASIE